Undervisningen

Varje årskurs har två klasslärare, vilket gör att vi arbeta i mindre grupper.

Specialundervisning och svenska som andraspråk ingår i undervisningen. Skolan har specialpedagoger och speciallärare som resurs för både elever och pedagoger. I vårt arbete för att utveckla elevernas språk arbetar vi enligt genrepedagogik, läsande klass, bildstöd, och olika appar i svenska och matematik. Genrepedagogik handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texter och att olika texter har olika syften.

Vi använder iPads, chromebooks, datorer och andra digitala verktyg som självklara arbetsredskap i undervisningen. Skolan har ett eget bibliotek och skolbibliotekarien medverkar i undervisningen. Vi har en välutrustad musiksal och idrott i Gustav Adolfshallen.

Hos oss ska alla elever kunna läsa, skriva och räkna efter sitt första skolår. Kunskapskraven baseras på skolverkets bedömningsstöd. Varje elev har en individuell utvecklingsplan digitalt i Unikum. Den innehåller elevens aktuella kunskaper och utvecklingsområden samt elevens individuella mål. Där kan du som förälder ta del av undervisningens innehåll och ert barns utveckling. Varje termin bjuds du som vårdnadshavare in till utvecklingssamtal tillsammans med ert barn. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i verksamheten.