Nyanlända

Du som är nyanländ och ska börja skolan är varmt välkommen till oss.

Vi har goda förutsättningar att ta hand om nyanlända elever. Vi skapar en trygg start för eleven i den svenska skolan. Vi ser till att våra nyanlända elever har självförtroende, att allt är möjligt gällande elevens studier och framtid.

Vi har lång erfarenhet av arbete kring den tidiga läs- och skrivinlärningen hos andraspråkslever i skolans tidigare år. Vi planerar skolgången för varje elev utifrån en individuell bedömning av elevens förutsättningar. Med hjälp av digitala läromedel individanpassar vi undervisningen. Varje nyanländ elev har tillgång till iPad och arbetar med språkutvecklande appar och webbplatser.

Eleven får klasstillhörighet första skoldagen och är tillsammans med sin klass på raster och vid lunchen. De första två veckorna i skolan gäller ett introduktionsschema. Eleven är då i förberedelseklass och genomför en fördjupad kartläggning och får undervisning av lärare i svenska som andraspråk.

Vi anpassar övergång till den ordinarie undervisningen efter varje elevs förutsättningar och ser till att det blir en harmonisk övergång. Vid behov får nyanlända elever stöd av lärare i svenska som andraspråk även efter övergången till sin ordinarie klass.