search error_outline

Så arbetar vi

Söderskolan ingår i Helsingborgs stad skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Undervisningen

Varje årskurs har två klasslärare, vilket gör att vi arbeta i mindre grupper.

Specialundervisning och svenska som andraspråk ingår i undervisningen. Skolan har specialpedagoger och speciallärare som resurs för både elever och pedagoger. I vårt arbete för att utveckla elevernas språk arbetar vi enligt genrepedagogik, läsande klass, bildstöd, och olika appar i svenska och matematik. Genrepedagogik handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texter och att olika texter har olika syften.

Vi använder ipads, chromebooks, datorer och andra digitala verktyg som självklara arbetsredskap i undervisningen. Skolan har ett eget bibliotek och skolbibliotekarien medverkar i undervisningen. Vi har en välutrustad musiksal och idrott i Gustav Adolfshallen.

Hos oss ska alla elever kunna läsa, skriva och räkna efter sitt första skolår. Kunskapskraven baseras på skolverkets bedömningsstöd. Varje elev har en individuell utvecklingsplan digitalt i Unikum. Den innehåller elevens aktuella kunskaper och utvecklingsområden samt elevens individuella mål. Där kan du som förälder ta del av undervisningens innehåll och ert barns utveckling. Varje termin bjuds du som vårdnadshavare in till utvecklingssamtal tillsammans med ert barn. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i verksamheten.

Nyanlända

Du som är nyanländ och ska börja skolan är varmt välkommen till oss.

Vi har goda förutsättningar att ta hand om nyanlända elever. Vi skapar en trygg start för eleven i den svenska skolan. Vi ser till att våra nyanlända elever har självförtroende, att allt är möjligt gällande elevens studier och framtid.

Vi har lång erfarenhet av arbete kring den tidiga läs- och skrivinlärningen hos andraspråkslever i skolans tidigare år. Vi planerar skolgången för varje elev utifrån en individuell bedömning av elevens förutsättningar. Med hjälp av digitala läromedel individanpassar vi undervisningen. Varje nyanländ elev har tillgång till iPad och arbetar med språkutvecklande appar och webbplatser.

Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. På Söderskolan tycker vi det är viktigt att föräldrarna är med och tycker till och påverkar sina barns skolgång. Därför har vi ett skolråd som träffas ett par gånger per termin. På skolrådet får du som förälder mer insyn i skolans verksamhet och kan vara med och påverka. På mötena träffar du rektor, lärare och pedagoger som vi bjuder in beroende på vilka frågor som vi tar upp. Kallelse till Skolrådet skickas hem via barnen till alla föräldrar och mötena är öppna för alla föräldrar som vill komma.

Elevinflytande

Genom våra elevråd och klassråd får eleverna inflytande på skolan och kunskap om hur demokrati fungerar. Elevrådet består av en representant per klass, en pedagog och biträdande rektor. Representanten för de äldsta eleverna på skolan får rollen som ordförande för elevrådet. I och med detta tränar sig hen i att leda mötena för att sen själv kunna ta över mer och mer.

På klassråden tar eleverna sedan upp de frågor som kommit upp på elevrådsmötet och bestämmer vad representanten ska ta med sig till nästa möte. Målet är att de vuxna ska få en mer tillbakadragen roll vid elevrådsmötena.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.