Söderskolans socialpedagoger arbetar för en trygg miljö

Sandra Candell och Annika Bergsten arbetar som socialpedagoger på Söderskolan. De finns till som ett socialt stöd för elever och arbetar förebyggande och främjande för en trygg miljö, bland annat med att motverka kränkningar och trakasserier. Socialpedagoger är något som ännu inte är helt vanligt på skolor i Sverige.

– Våra arbetsdagar ser väldigt olika ut, men de börjar alltid ute på skolgården där vi tar emot eleverna på morgonen, berättar Sandra. Vi hälsar eleverna och deras föräldrar välkomna och barnen berättar exempelvis om hur helgen varit.

Skolan har i uppdrag att se eleven ur ett helhetsperspektiv och socialpedagogerna fokuserar på den sociala miljön och samspelet kring eleven.

– Lärarna tar ett stort ansvar för den sociala utvecklingen kring eleverna, men när vi som socialpedagoger kan stötta upp extra, så kan lärarna fokusera mer på inlärning och kunskap, förklarar Sandra. Det är viktigt att eleverna mår bra och att den sociala miljön är god, då ökar också inlärningen.

– Vi ser att goda relationer och ett fungerande samspel är viktigt mellan eleverna, säger Annika.

En central del i socialpedagogernas uppdrag är att bygga upp en god relation med eleverna. Sandra och Annika rör sig på hela skolan, så att eleverna ska veta vilka de är. Något de har möjlighet att göra eftersom det är en mindre skola.

– Eleverna ska känna att det är ok att komma och prata med oss vuxna, berättar Sandra. Och det känner jag att vi har lyckats bra med på Söderskolan. Många av eleverna tar hjälp och stöd om det är något de behöver prata om. Konflikter uppstår mellan barn och ibland kan man behöva hjälp och där finns vi till som ett stöd.

Socialpedagogerna jobbar utifrån ett KASAM-perspektiv (känsla av sammanhang) och ska arbeta utifrån skolans värdegrund där barnets bästa står i fokus. Uppdraget är att vara ett stöd till elever på både individ- och gruppnivå utifrån behov och genom uppdrag från rektor och elevhälsoteamet. Uppdrag kan vara coachande samtal både enskilt och i grupp, främja närvaro och det dagliga förebyggande arbetet.

– Alla klasser har ”Olweusråd” på schemat. Då arbetar vi tillsammans med mentorerna utifrån metoden Stegen och Stegvis – en metod som tränar barnen i att hantera sina känslor och samspela med andra. Detta är en del av det förebyggande arbetet, säger Annika.

Att ha socialpedagoger anställda på skolor är inte så vanligt i Sverige, men blir allt vanligare.

– Vi skulle vilja starta ett nätverk i Helsingborg och utbyta erfarenheter och göra studiebesök hos andra skolor.